Tussilago farfaro – Leskenlehti – klein hoefblad

xxx

xxx